งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 

New ani2

SAR 2563                            

       - บทสรุปสำหรับผู้บริหาร       

       - สรุปผลการประเมินตนเอง

       รายงานการประเมินตนเอง

 
 

SAR 2562                            

      - บทสรุปสำหรับผู้บริหาร       

      - สรุปผลการประเมินตนเอง

     รายงานการประเมินตนเอง 

 

 

 

 

 

SAR 2561 

      - บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

      - สรุปผลการประเมินตนเอง

      - รายงานการประเมินตนเอง

 
     
              

                   online1

 

  เอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561(ปรับปรุง ครั้งที่ 2)

 

 

                 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

supachai

นายสุพชัย  อัมภา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

rms

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

e office2 

ST02

DS

GF

1

2

logo2 

echove 

521

91