ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 gw  งานบริหารงานทั่วไป
 gw  งานบุคคลากร
 gw  งานการเงิน
 gw  งานบัญชี
 gw  งานพัสดุ
 gw  งานอาคารสถานที่
 gw  งานทะเบียน
 gw  งานประชาสัมพันธ์

 

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

supachai

นายสุพชัย  อัมภา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

rms

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

e office2 

ST02

DS

GF

1

2

logo2 

echove 

521

91