วิสัยทัศน์

พัฒนาเยาวชนและเกษตรกร ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยีสู่อาชีพได้อย่างมีคุณภาพ

 

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาวิชาชีพในระบบ นอกระบบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อสนองความ ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

2. ให้บริการฝึกอบรมวิชาชีพแก่เยาวชนและเกษตรกรในท้องถิ่น

3. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

4. ฝึกให้ผู้เรียน คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถประกอบอาชีพอิสระได้

5. ทำนุบำรุงกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทยจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสนองโครงการพระราชดำริต่าง ๆ

 

อัตลักษณ์

ทักษะเด่น  บริการเยี่ยม

 

เอกลักษณ์

ภูมิทัศน์สวย สิ่งแวดล้อมดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

supachai

นายสุพชัย  อัมภา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

rms

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

e office2 

ST02

DS

GF

1

2

logo2 

echove 

521

91