ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

1. ประมาณการรายรับ 32,208,790 บาท
  ก.เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 3,500,000 บาท
  - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 1,000,000 บาท
  - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 2,500,000 บาท
       
  ข.เงินงบประมาณ ปี 2564  (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ 28,708,790 บาท
  งบบุคลากร 22,588,832 บาท
  งบดำเนินงาน 1,829,558 บาท
  งบลงทุน 1,000,000 บาท
  งบเงินอุดหนุน 1,998,100 บาท
  งบรายจ่ายอื่น 1,292,300 บาท 
2.ประมาณการรายจ่าย 31,208,790 บาท
  งบบุคลากร 22,588,832 บาท
   - เงินเดือนข้าราชการ 19,071,310 บาท
   - เงินวิทยฐานะ 1,209,184 บาท
   - ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1,237,262 บาท
   - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,071,076 บาท
  งบดำเนินงาน 1,829,568 บาท
   - ค่าตอบแทน 0 บาท
   - ค่าใช้สอย 0 บาท
   - ค่าวัสดุ 806,990 บาท
   - ค่าสาธารณูปโภค 1,022,578 บาท
  งบลงทุน 1,000,000 บาท
  ค่าครุภัณฑ์  
   - ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1,000,000 บาท
   -     
  งบเงินอุดหนุน 2,547,300 บาท
   - อุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 15,000 บาท
   - อุดหนุนจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลฯ 1,998,100 บาท
   - อุดหนุนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน (อศ.กช.) 384,000 บาท
   - อุดหนุน อกท. 50,000 บาท
   - อุดหนุนอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ 95,200 บาท
   - อุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี 5,000 บาท
  งบรายจ่ายอื่น 1,292,300 บาท
       
   - โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครู 117,600 บาท
   - โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 25,000 บาท
   - โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก 275,000 บาท
   - โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล 180,000 บาท
   - โครงการยกระดับการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี 20,000 บาท
   - โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ 80,000 บาท
   - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 40,000 บาท
   - โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง 100,000 บาท
   - โครงกายกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ 350,000 บาท
   - โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักศุตรอาชีวศึกษา 54,700 บาท
  โครงการตามภารกิจของสถานศึกษา(บกศ.) 5,304,139 บาท

 

 

 - ประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี 2563

 - ประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี 2562

 - ประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี 2561

 - ประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี 2560

 - ประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี 2559

 

 arrow left 1

 

 

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

supachai

นายสุพรชัย  อัมภา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

rms

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

e office2 

ST02

DS

GF

1

2

logo2 

echove 

521

91