หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2565

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

                   ประเภทวิชาเกษตรกรรม

                       1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์              สาขางานการเกษตร

                       1.2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์              สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

                   ประเภทวิชาเกษตรกรรม

                       1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์              สาขางานการเกษตร

                       1.2 สาขาวิชาพืชศาสตร์                 สาขางานพืชสวน

                       1.3 สาขาวิชาสัตวศาสตร์                สาขางานการผลิตสัตว์

                       1.4 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร       สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร

                   ประเภทวิชาประมง

                       1.1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ          สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

-  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 2564 

-  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 2563

-  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 2562

-  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 2561

-  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 2560     

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 2559

     

        

 arrow left 1

 

 

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

supachai

นายสุพรชัย  อัมภา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

rms

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

e office2 

ST02

DS

GF

1

2

logo2 

echove 

521

91