ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
จำนวนนักเรียนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 

                           

ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2563 
รวมทั้งสิ้น
 ระดับ ปวช.  ระดับ ปวส.
 ปีที่1 ปีที่2   ปีที่3

นร.

ตกค้าง

 รวม  ปีที่1  ปีที่2

นร.

ตกค้าง

 รวม

 1. ประเภทวิชาคหกรรม

 สาขาวิชา

  -อาหารและโภชนาการ

13 10 7 4 34  6 1 12 
46
 2. ประเภทวิชาประมง    

 สาขาวิชา

  -เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

- - - 26 6 2 34 34
 3. ประเภทวิชาเกษตรกรรม    

 สาขาวิชา

  -เกษตรศาสตร์

71 51 48 16  186 72  88 23 183  369
  -พืชศาสตร์ - - - - - 6 1 - 7  7
  -สัตวศาสตร์ - - -  8 2 10  10
                  รวม  220 246  466

                                                                                  

                                                                                       ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563                                                                                 

- ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2562

- ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2561

- ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2560 

- ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559

- ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2558

arrow left 1

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

supachai

นายสุพรชัย  อัมภา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

rms

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

e office2 

ST02

DS

GF

1

2

logo2 

echove 

521

91